Stavebný zákon

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
S účinnosťou od 1. Júla 2013.

Právne vymedzuje základné úlohy a povinnosti účastníkov stavby.

Plné znenie je k dispozícii na stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov   http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=130

aj na stránke Slovenskej komory architektov   http://new.komarch.sk/?page_id=251