Čo je to BREEAM, LEED a “zelená nájomná zmluva”

BREEAM Building Research Establishment´s Environmental Assessment Method – metóda hodnotenia životného prostredia vypracovaná organizáciou pre výskum v stavebníctve. Je to najpoužívanejšia svetová metóda na hodnotenie životného prostredia stavieb. Systém BREEAM bol založený vo Veľkej Británii v roku 1990 a teda je najstarší tohto druhu. Je to miera používaná na opis ekologických charakteristík stavby. Systém kreditov, ktoré sa udeľujú v kategóriach – riadenie, zdravie a duševná pohoda, energie, doprava, voda, materiály, odpad, využitie pôdy a ekológia, znečistenie a inovácie - podľa plnenia požiadaviek a kritérií. Na činnosť BREEAM dohliada nezávislá Rada pre trvalú udržateľnosť, ktorá reprezentuje široký prierez subjektov zainteresovaných do stavebného priemyslu. Účelom hodnotenia BREEAM je zmiernenie vplyvov stavby na životné prostredie, umožnenie uznania stavieb na základe ich prínosov pre životné prostredie, poskytnutie dôveryhodného ekologického označenia stavieb a podnietenie dopytu po dlhodobo udržateľných stavbách. Hodnotenie BREEAM je možné uskutočniť pre rôzne typy stavebných projektov – nové budovy, renovácie, prístavby,vybavenie existujúcich budov, hrubá stavba a základy. Certifikované budovy sú atraktívnejšie pre nájomcov, kvôli parametrom, ktoré tieto budovy musia dodržať. Sú to najmä nižšie prevádzkové náklady a zdravé a komfortné pracovné prostredie pre zamestnancov.

LEED
Je v zásade to isté, len amerického pôvodu. Je tam určitý rozdiel v procese hodnotenia. Väčšinou americkí developeri preferujú systém LEED a developeri z Veľkej Británie zase BREEAM.

Zelená nájomná zmluva
Využitie pri polyfunkčných budovách ako sú administratívne budovy a pod. Vzťah medzi developerom/prenajímateľom hrubej stavby a základov budovy s budúcim nájomcom/nájomcami, ktorý upravuje ako bude budova vybavená, riadená a prevádzkovaná z hľadiska udržateľnosti. Zelené nájomné zmluvy obsahujú harmonogram s konkrétnymi ustanoveniami ohľadom monitorovania a zlepšovania energetického výkonu, dosahovania energetických cieľov (napr. energia, voda, odpad) a minimalizácie environmentálneho dopadu budovy.